Privatumo politika

AKJ CONSULTUS ADVOKATŲ PROFESINĖS BENDRIJOS INTERNETO SVETAINĖS

PRIVATUMO POLITIKA

Gerbiami svetainės lankytojai,

Ši interneto svetainės www.akj.lt (toliau – Interneto svetainė) privatumo politika reglamentuoja AKJ CONSULTUS advokatų profesinės bendrijos, juridinio asmens kodas 304551413, buveinės adresas A. Goštauto g. 40A, Vilnius, elektroninio pašto adresas consultus@akj.lt, telefonas 8 5 230 5500, (toliau - Advokatų profesinė bendrija arba Duomenų valdytojas) klientų ir kitų lankytojų, kurie naudosis Advokatų profesinės bendrijos Interneto svetaine, asmens duomenų apsaugos principus, jų teisių įgyvendinimo tvarką, ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus. Advokatų profesinės bendrijos duomenų apsaugos pareigūnas yra administracijos vadovė Jolanta Stončiūtė, tel. 8 5 230 5500, el. p. jolanta.stonciute@akj.lt

Advokatų profesinės bendrijos klientų ir kitų lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

KOKIU BŪDU ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA RENKA, KAM NAUDOJA IR KAM GALI PERDUOTI ASMENS DUOMENIS?

Advokatų profesinė bendrija kaip Duomenų valdytojas turi teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis Advokatų profesinės bendrijos Interneto svetainės www.akj.lt tinkamo veikimo, svetainės tvarkymo tikslais, kai naudojamasi interneto svetaine. Šie asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Duomenų valdytojo Interneto svetainėje yra naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai – slapukai (angl. cookies). Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę. Detalesnė informacija apie slapukus bei jų pašalinimą yra nurodyta žemiau.

Advokatų profesinės bendrijos Interneto svetainėje yra pateikiami kontaktiniai duomenys, kuriais kandidatai į laisvas darbo ir praktikos atlikimo vietas gali pasinaudoti, siųsdami savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ar pateikdami kitus asmens duomenis. Kandidatų į darbuotojus bei praktikantus asmens duomenis Duomenų valdytojas gauna tiesiogiai iš kandidato į darbuotojus/praktikantus, kai jis juos atsiunčia, taip pat gali gauti iš įdarbinimo paslaugas Duomenų valdytojui teikiančių agentūrų. Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti ar atlikti praktiką Advokatų profesinėje bendrijoje, asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko tik darbuotojų/praktikantų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą, taip pat atlikti praktiką.

Kandidatui, siekiančiam įsidarbinti Advokatų profesinėje bendrijoje ar atlikti praktiką, elektroninių ryšių priemonėmis pateikus gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir kitus asmens duomenis teisėtas gyvenimo aprašyme nurodytų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas. Tokie asmens duomenys saugomi iki kol bus įvertintas kandidato tinkamumas eiti pareigas ar atlikti praktiką, tačiau ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo jų pateikimo dienos, nebent duomenų subjektas sutinka dėl ilgesnio tokių duomenų saugojimo termino arba duomenų subjektui įsidarbinus Advokatų profesinėje bendrijoje Duomenų valdytojas turi teisėtą pagrindą tokius duomenis saugoti ilgesnį laiką.

Potencialių klientų ar jų atstovų Advokatų profesinei bendrijai pateikti asmens duomenys tvarkomi siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant teisinių paslaugų teikimo sutartį. Potencialių klientų ir jų atstovų pateiktų duomenų saugojimo terminai bei kriterijai tokiems terminams nustatyti įtvirtinami teisinių paslaugų teikimo (atstovavimo) sutartyse. Jeigu teisinių paslaugų teikimo (atstovavimo) sutartis su potencialiu klientu per protingą terminą nesudaroma ir/ar neketinama sudaryti, gauti asmens duomenys sunaikinami.

Advokatų profesinė bendrija Jūsų pateiktus ar pačios Advokatų profesinės bendrijos Jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik šioje Interneto svetainės privatumo politikoje nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Advokatų profesinės bendrijos duomenų tvarkytojams, teikiantiems Interneto svetainės talpinimo ir priežiūros paslaugas, bei kitas informacinių technologijų priežiūros paslaugas. Tokiu atveju asmens duomenų perdavimas yra būtinas užtikrinti tinkamą informacinių technologijų veikimą.

KOKIAS TEISES TURI DUOMENŲ SUBJEKTAS?

Duomenų subjektai turi šias toliau nurodytas teises.

 • Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis.
 • Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi ar netikslūs.
 • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam).
 • Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
 • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą.
 • Teisę laisvai ir netrukdomai atšaukti duotą sutikimą, kai Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Mes taikome šias toliau nurodytas duomenų subjektų teisių įgyvendinimo priemones.

 • Duomenų subjektas, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi ir kam teikiami.
 • Duomenų subjektams, įgyvendinant savo teisę į duomenų perkeliamumą, perkeliami tik tie duomenys, kurie tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu ir yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Tokiu atveju asmens duomenys duomenų subjektui pateikiami susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 • Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo Asmens duomenimis, nustato, kad jie yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai ir kreipiasi į Duomenų valdytoją, asmens duomenų tvarkymo veiksmų teisėtumas, sąžiningumas turi būti neatlygintinai patikrinamas. Duomenų subjekto rašytiniu prašymu turi būti nedelsiant sunaikinami neteisėtai ir nesąžiningai sukaupti asmens duomenys ar sustabdytas tokių duomenų tvarkymas, išskyrus saugojimą.
 • Duomenų subjektui duomenys teikiami neatlygintinai. Tam tikrais atvejais (kai duomenų subjektas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis, nepagrįstai pakartotinai teikia prašymus pateikti informaciją, išrašus, dokumentus), toks informacijos ir duomenų teikimas duomenų subjektui gali būti apmokestintas pagal duomenų valdytojo patvirtintus įkainius.
 • Duomenų subjektui atsakymai pateikiami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei duomenų subjekto prašymą atsisakoma vykdyti, turi būti pateiktas motyvuotas ir pagrįstas atsakymas dėl jo prašymo nevykdymo.

KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ?

Duomenų valdytojas, saugodamas asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu, taip pat ir neautomatiniu būdu naudojant šias asmens duomenų tvarkymo organizacines ir technines priemones:

 • Duomenų valdytojas užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir priežiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą;
 • Duomenų valdytojas, Asmens duomenų tvarkymui pasitelkdamas duomenų tvarkytojus, turi sudaryti susitarimus dėl asmens duomenų tvarkymo. Duomenų valdytojas Asmens duomenų tvarkymui pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad techninės organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų taikytinų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. Duomenų tvarkytojas, ketindamas tvarkymui pasitelkti trečiuosius asmenis (kitus duomenų tvarkytojus), privalo gauti išankstinį rašytinį duomenų valdytojo sutikimą bei užtikrinti, kad pasitektas subtvarkytojas laikytųsi tų pačių duomenų tvarkytojui nustatytų reikalavimų;
 • Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems darbuotojams/teisininkams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijai atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą bei susipažinę su asmens duomenų saugojimo tvarka. Duomenų valdytojo darbuotojai, įgalioti tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenis, privalo laikytis šios interneto svetainės privatumo politikos;
 • Duomenų valdytojo darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis, privalo juos tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai; renkant ir tvarkant asmens duomenis laikytis tikslingumo ir proporcingumo principų (nekaupti ir netvarkyti duomenų, kurie nėra būtini asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti); asmens duomenis saugoti teisės aktų ir šios interneto svetainės privatumo politikos nustatyta tvarka; asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas fizines, technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 • Duomenų valdytojo darbuotojai, kurie įgalioti automatiniu būdu tvarkyti asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi Asmens duomenys, privalo naudotis slaptažodžiu: slaptažodžiai turi būti keičiami atsiradus atitinkamoms aplinkybėms (pasikeitus darbuotojui, kilus įsilaužimo grėsmei ir pan.). Darbuotojas gali žinoti tik savo slaptažodį, išskyrus tuo atveju, kai administracijos darbuotojui yra pavesta saugoti slaptažodžių duomenis;
 • Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Duomenų valdytojas imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

SLAPUKAI

1. Informacija apie slapukus
1.1. Apie slapukus
Interneto svetainėse naudojami išmanūs ir naudingi metodai, siekiant padidinti svetainių patogumą ir padaryti jas kuo įdomesnes kiekvienam lankytojui. Vienas iš geriausiai žinomų metodų susijęs su slapukais. Interneto svetainių savininkai ar trečiosios šalys, pavyzdžiui, reklamuotojai, kurie rodo reklamą jūsų lankomoje interneto svetainėje, naudoja slapukus. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainės išsaugo naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose esanti informacija taip pat gali būti naudojama jūsų naršymui skirtingose interneto svetainėse, kurios naudoja tą patį slapuką sekti. Slapukai skirstomi pagal trukmę ir tai kas juos nustato. Šiame paaiškinime pateikiama informacija apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus ir jų naudojimo tikslus.

2. Kaip Advokatų profesinė bendrija naudoja slapukus
Advokatų profesinė bendrija slapukus naudoja išskirtinai svetainės funkcionalumui užtikrinti.

3. Slapukai ir jų funkcijos
Skirtingų rūšių slapukai naudojami skirtingiems tikslams. Toliau pateikiamas naudojamų slapukų sąrašas ir paaiškinama, kaip jie naudojami.

3.1. Seanso slapukai
Seanso slapukas laikinai išsaugomas jūsų kompiuterio atmintyje, kol jūs naršote interneto svetainėje, pavyzdžiui, kad svetainė žinotų kokią kalbą pasirinkote. Seanso slapukai jūsų kompiuterio atmintyje nesaugomi, jie visada išnyksta, kai išjungiate savo žiniatinklio naršyklę.

3.2. Ilgalaikiai ar sekimo slapukai
Ilgalaikis slapukas išsaugo failą jūsų kompiuteryje ilgam laikui, tokios rūšies slapukas turi galiojimo datą. Ilgalaikiai slapukai padeda interneto svetainėms įsiminti jūsų pasirinkimus ir nuostatas būsimiems apsilankymams. Tai lemia greitesnį ir patogesnį naršymą, nes pavyzdžiui jums nereikia iš naujo prisijungti. Pasibaigus galiojimo laikui slapukas automatiškai pašalinamas kai grįžtate į jį sukūrusią interneto svetainę.

3.3. Lankomos svetainės slapukai
Juos nustato pati interneto svetainė ir gali nuskaityti tik ji. Šie slapukai paprastai naudojami jūsų pasirinkimams išsaugoti, kad būtų galima juos panaudoti jums vėl apsilankius svetainėje.

3.4. Svetimi slapukai
Šie slapukai naudojami rinkti informaciją reklamai ir reklamuotojo turiniui pateikti. Taip pat slapukai gali būti naudojami interneto svetainės statistikai rinkti. Kadangi svetimi slapukai leidžia išsamiau analizuoti naudotojų naršymo įpročius, jie laikomi jautresniais pažeidžiamumo atžvilgiu, todėl dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia pakeisti nuostatas ir nepriimti svetimų slapukų.
4. Advokatų profesinės bendrijos nustatytų slapukų sąrašas
Interneto svetainės slapukai

Pavadinimas

Saugoma informacija

Paskirtis

Galioja

PHPSESSID

 

Slapukas skirtas identifikuoti sesiją

1 sesiją

cookieconsent_status

Pasirinkimas

Slapuku patvirtinimo pasirinkimo saugojimas

1 metus

kalbaId

Skaičius

Saugomas svetainės kalbos pasirinkimas

1 sesiją

Google žemėlapiai

Pavadinimas

Saugoma informacija

Paskirtis

Galioja

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF

Įvairūs unikalūs kintamieji, apart PREF, kuris saugo jūsų pasirinkimus, pvz.: priartinimo lygis.

Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus. Šie slapukai renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną.

Daugumų slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame yra Google žemėlapis.

Trečiosios šalys

Pavadinimas

Saugoma informacija

Paskirtis

Galioja

SIDCC

 

Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos prieigos.

1 dieną

5. Slapukų valdymas
5.1. Kaip peržiūrėti slapukus
Kadangi slapukai yra paprasti tekstiniai failai, juos galima peržiūrėti su daugeliu tekstų redaktorių. Galite spustelėti slapuką ir atidaryti. Toliau pateikiamas nuorodų sąrašas, kaip peržiūrėti slapukus skirtingose naršyklėse. Jeigu naudojate kitą naršyklę, žiūrėkite naršyklių slapukų informaciją. Jeigu naudojate mobilųjį telefoną, išsamesnės informacijos rasite savo telefono vadove.
„Firefox“
„Chrome“
„Internet Explorer 8–11“

5.2. Slapukų išjungimas / įjungimas ar šalinimas
Slapukus apriboti ar užblokuoti galite per naršyklės nuostatas. Jeigu norite, kad interneto svetainės visiškai netalpintų slapukų Jūsų kompiuteryje, galite pakeisti savo naršyklės nuostatas taip, kad Jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką. Taip pat galite pritaikyti savo nuostatas taip, kad naršyklė atmestų visus slapukus arba tik svetimus slapukus. Panašiai galite pašalinti savo slapukus, kurie jau buvo patalpinti kompiuteryje. Atkreipkite dėmesį, kad turėsite atskirai pritaikyti nuostatas kiekvienai naudojamai naršyklei ir kompiuteriui. Informuojame, kad jeigu nenorite slapukų, mes negalėsime užtikrinti, jog mūsų interneto svetainė tinkamai veiks. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos ir svetainės galite  nematyti. Be to, atmetę slapukus nebūtinai nematysite jokių reklamų. Tai reiškia, kad reklamos daugiau nebus pritaikomos prie jūsų interesų ir bus dažniau kartojamos. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nuostatų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad parinktumėte tinkamas nuostatas. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti internete, svetainėje http://www.aboutcookies.org/

6. Kiti / nenumatyti slapukai
Atsižvelgiant į tai, kaip veikia internetas ir žiniatinklio svetainės, mes ne visada žinome apie slapukus, kuriuos patalpina trečiosios šalys per mūsų interneto svetainę. Tai ypač taikytina atvejams, kai mūsų interneto svetainėje yra vadinamieji įtaisytieji elementai: tekstai, dokumentai, vaizdai ar trumpi vaizdo klipai, kurie išsaugoti kitos šalies svetainėje, bet rodomi mūsų ar per mūsų interneto svetainę.
Todėl jeigu susidursite su tokiais slapukais mūsų interneto svetainėje, kurių mes nenurodėme anksčiau, praneškite mums. Arba kreipkitės tiesiogiai į susijusią trečiąją šalį ir paklauskite, kokius slapukus jie patalpino, kodėl taip daro, apie slapuko naudojimo trukmę ir kaip jie užtikrina jūsų privatumą.

7. Kreipkitės į mus

Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu ar slapukų naudojimų, kreipkitės į mus patogiausiu Jums būdu. Kontaktai nurodyti aukščiau.

X